Projekt pn. „Zadbaj o swoją przyszłość” realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

Beneficjentem projektu jest Powiat Częstochowski.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 80 uczniów szkoły i dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, wzrost kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz organizację dla uczniów:  zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć specjalistycznych w zakresie logistyki, symulacyjnej firmy handlowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zajęć gastronomicznych, laboratorium transportowego, obsługi tachografów, diagnostyki i naprawy klimatyzacji, wykonywania różnych rodzajów tynków, języków obcych branżowych, płatnych staży/praktyk oraz kursów: ECDL, operatora koparko-ładowarki, spawania MAG, operatora wózków widłowych, obsługi kas fiskalnych, przedstawiciela handlowego, tworzenie sklepu internetowego, carvingu, baristy, korzystania z profesjonalnego sprzętu w kuchni przy tworzeniu dań.

Całkowita wartość projektu: 1 233 206,33 PLN

Wartość dofinansowania  projektu:  1 171 546,01 PLN  stanowi nie więcej niż 95%całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

-  płatność ze środków europejskich w kwocie 1 048 225,38 PLN, co stanowi 85% całkowitych, wydatków kwalifikowalnych projektu;

-  dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 123 320,63 PLN, co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wkład własny: 61 660,32 PLN co stanowi 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 Monika Gołdon
 
KURS SPAWANIA 

Od 14 września do 16 października 2020 r. 10 uczniów kształcących się w III klasie Branżowej Szkoły i stopnia w zawodzie kierowca mechanik uczestniczyło w kursie spawania metodą MAG.

Kurs został przeprowadzony przez P.H.T.U. „TRANS-AM” z Częstochowy w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Koniecpolu projektu pn. „Zadbaj o swoją przyszłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Łącznie od początku realizacji projektu  specjalistyczne szkolenie odbyło 25 uczniów szkoły. 

Kolejne 5 uczniów rozpoczęło udział w kursie od 27 października br.

Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie gratulujemy uzyskania uprawnień spawalniczych!
KURS OPERATOR KOPARKOŁADOWAREK 

Początek  nowego roku szkolnego to okres nie tylko wytężonej nauki, czas przygotowywania się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, ale także czas zdobywania dodatkowych uprawnień przez naszych uczniów.

Od 1października do 17 października br. 8 uczniów kształcący się w III klasie Technikum w zawodzie technik logistyk i  technik handlowiec  uczestniczyło w kursie operator koparkoładowarek w zakresie III klasy uprawnień.

Kurs został przeprowadzony przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Koniecpolu projektu pn. „Zadbaj o swoją przyszłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Łącznie od stycznia 2019 roku specjalistyczne szkolenie odbyło 14 uczniów szkoły.

Wszyscy uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie uzyskali uprawnienia operatora koparko-ładowarki w zakresie klasy III.

Gratulujemy!