Projekt pn. „Zadbaj o swoją przyszłość” realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

Beneficjentem projektu jest Powiat Częstochowski.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 80 uczniów szkoły i dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, wzrost kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz organizację dla uczniów:  zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć specjalistycznych w zakresie logistyki, symulacyjnej firmy handlowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zajęć gastronomicznych, laboratorium transportowego, obsługi tachografów, diagnostyki i naprawy klimatyzacji, wykonywania różnych rodzajów tynków, języków obcych branżowych, płatnych staży/praktyk oraz kursów: ECDL, operatora koparko-ładowarki, spawania MAG, operatora wózków widłowych, obsługi kas fiskalnych, przedstawiciela handlowego, tworzenie sklepu internetowego, carvingu, baristy, korzystania z profesjonalnego sprzętu w kuchni przy tworzeniu dań.

Całkowita wartość projektu: 1 233 206,33 PLN

Wartość dofinansowania  projektu:  1 171 546,01 PLN  stanowi nie więcej niż 95%całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

-  płatność ze środków europejskich w kwocie 1 048 225,38 PLN, co stanowi 85% całkowitych, wydatków kwalifikowalnych projektu;

-  dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 123 320,63 PLN, co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wkład własny: 61 660,32 PLN co stanowi 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 

Monika Gołdon


  
REKRUTACJA DO PROJEKTU


Uwaga wydłużamy termin sładania dokumetów rekrutacyjnych na kurs spawania !!!!!
Więcej informacji można uzyskać u p. Moniki Gołdon


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Termin rekrutacji:
od 21 stycznia 2019 r do 31 stycznia 2019 r.


DOKUMENTACJA:HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZEKAZYWANY JEST UCZESTNIKOM PROJEKTU PODCZAS SPOTKAŃ Z KOORDYNATOREM I NAUCZYCIELAMI PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA