Projekt pn. „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

Beneficjentem projektu jest Powiat Częstochowski.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działania  11.2.  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania  11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.


Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 100 uczniów szkoły, w tym 28 kobiet oraz dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez organizację dla uczniów zajęć z doradztwa zawodowego, zajęć specjalistycznych, staży i praktyk, kursów, w tym certyfikowanych, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz udział nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe i instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym 4 kobiet, w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach doskonalących w okresie realizacji projektu.

Projekt „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” zakłada konieczność zwiększenia współpracy szkół zawodowych z  lokalnymi pracodawcami w celu lepszego dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym celu co najmniej 50 uczniów odbędzie staże i praktyki u pracodawców. Uczniowie zwiększą swoje kwalifikacje na rynku pracy poprzez udział m.in. w kursach na operatora koparko-ładowarki, operatora wózka widłowego, obsługi kasy fiskalnej, kursach gastronomicznych w tym: carvingu, kelnerskim, barmańskim, baristycznym, a także w kursie spawania metodą MAG.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r.

Wsparcie zostanie udzielone w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

Całkowita wartość projektu: 698 178,71 PLN

Wartość dofinansowania  projektu:  663 269,77 PLN  stanowi nie więcej niż 95%całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

-  płatność ze środków europejskich w kwocie 593 451,90PLN, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

-  dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 69 817,87PLN, co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wkład własny: 34 908,94 co stanowi 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Monika Gołdon


   REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZEKAZYWANY JEST UCZESTNIKOM PROJEKTU PODCZAS SPOTKAŃ Z KOORDYNATOREM I NAUCZYCIELAMI PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA