OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2015/2016

 
UWAGA: Istnieje możliwość realizacji przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych
 


 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa o profilu  prozdrowotnym

 j. polski, biologia, chemia, j. obcy 

 Klasa o profilu społeczno – prawnym

 j. polski, historia, wos, j. obcy

Klasa o profilu politechnicznym

 j. polski, matematyka, chemia, j. obcy

Klasa o profilu menedżersko – turystycznym

 j. polski, geografia, matematyka,  j. obcy

TECHNIKUM

Technik żywieni i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka 

 j. polski, biologia, chemia, j. obcy 

  Technik handlowiec     z innowacją menedżersko –biznesową

 j. polski, informatyka, matematyka, j. obcy

     Technik logistyk     z innowacją bezpieczeństwo wewnętrzne

 j. polski, informatyka, matematyka, j. obcy

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

 j. polski, matematyka, technika, informatyka

Mechanik pojazdów samochodowych

 j. polski, matematyka, technika, informatyka

      Monter zabudowy  i robót wykończeniowych     w budownictwie

 j. polski, matematyka, technika, informatyka

Cukiernik

 j. polski, biologia, chemia, j. obcy

Kucharz

 j. polski, biologia, chemia, j. obcy


    

Nabór elektroniczny - informacje dla gimnazjalisty

 


 
Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015 / 2016.

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

 Język polski

dopuszczający – 0 punktów

 

 19 punktów

dostateczny – 9 punktów

 

dobry – 13 punktów

 

bardzo dobry –16 punktów

 

celujący – 19 punktów

 

 Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

 19 punktów

 Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

 19 punktów

 Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

 19 punktów

 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

   5 punktów

 Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim lub ponadwojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty oraz tytułu finalisty w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów i Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów:

 - za jeden tytuł - 10 punktów

 - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty

 12 punktów 

 Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty.  Kandydat może uzyskać  maksymalnie 5 pkt.

 Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów
 za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

 

 5 punktów
 I miejsce lub tytuł laureata –  5 pkt.
 II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt.
 III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt.

 Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza

 wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 

 2 punkty


 Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiazkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum mnozy się razy 2.

 Uwaga: Liczba punktów za oceny z trzech  wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć  wskazanych przez szkołę.

 Egzamin gimnazjalny


 100 punktów


 Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:
 
  • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 maksymalnie 20 punktów
  • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 maksymalnie 20 punktów
  • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 maksymalnie 20 punktów
  • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 maksymalnie 20 punktów
  • język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
 maksymalnie 20 punktów

 

 Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

 

 200 punktów


od 11 maja do 24 czerwca 2015 r. do godz. 12.00 kandydat loguje się w systemie rekrutacji elektronicznej i składa wniosek o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży;

od 26 czerwca do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

3 lipca 2015 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;

do 7 lipca 2015 r.  do 10.00termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

8 lipca 2015 r. godz. 9.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

od 16 marca do 18 sierpnia 2015 r. do godz. 12.00  - składanie podań wraz z załącznikami;

21 sierpnia 2015 r. godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

25 sierpnia 2015 r. godz. 10.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 
od 16 marca do 18 sierpnia 2015 r. do godz. 12.00  - składanie podań wraz z załącznikami;

21 sierpnia 2015 r. godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

25 sierpnia 2015 r. godz. 10.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.